Kursus Desain Grafis DUMET School O el ualuti ipeu (e iep o el apepual) o es apep e iagaefalat om el Dlrow Ediw Bew am etisaut. O es 'agepu afatʻigali' oloʻo afʻailaa es 'agepu afatʻigali i agul o es atamʻuti opʻo es inisam aevaefʻi O el 'agepu afatʻigali e inasam ano agiu i aem e iafam ano aoli, ea o el agupuaaf e iafam iof ano onisaaf i es aliaf atuipemok, e inasam aval ano aisut i el LMTH opʻo es anagag asutut. Agepu Afatʻigali e afʻipipaʻi el elet o aoanup i agul o el agepu afatʻigali om el ualuti isutual aisutisut, e iep o apep unal, agisutisut, am ata, e utʻu ia el ualuti bew. O ualuti afʻaotipa i agul o apepual e auam ia el afʻagualalasa e aifoa ia es 'olo afʻefaʻaevaʻi opʻo es isil afatʻi e osefʻatoʻi uta i isi ualuti bew e ala i sknilrepyh, e inasam ano atʻau o agatoos. I agul o es 'agepu igaliafat, e iafam e es' agepu afatʻigali ano auam iam es ualuti i agul o el agepu afatʻigali iam es isutaut ipeu oamam. E iafam e el 'agepu afatʻigali ano afʻualalasa el aonava i es' agepu afatʻigali e iep o es itenatini afʻisata. E afʻagoaa e el 'agepu afatʻigali el Locotorp Refsnart Locotorp (PTTH) e aiaf ia ai agasolat. Perihal Situs Web

Perihal Situs WebO es 'agepu afatʻigali (o isin imiat e atʻau o ualuti apepual / ualuti utʻaniu) o es ualuti apepual e utʻaniu uta i el atagat afʻaotipa e iep ano aniuet, e ese iam i ualuti anamam o olʻo aniaisuaf e es' agepu igaliafat. O el aem ael, o es agepu afatʻigali e afʻailaa ia afʻagalatama asutut om atagat amu, iam afʻagotopotopala amu, i olal o el aitafag afʻienopanoa o es agepu afatʻigali e afefʻaonalata i upuatam-agiauti opʻo el anagag o el apep o olʻo auam ia an agiauti, am au afʻaniagaluta ia el revres. Perihal Situs Web